Thursday, 17 May 2012

TUGASAN INDIVIDU (Kulit Buku)


ADDITION, SUBTRACTION,MULTIPLICATION & DIVISION

FACTORISATIONS

Factorising is the reverse process of expansion.

When you factorise an expression, you write it as a product of two or more common factors.

Tip: You may have to find the Highest Common Factor (HCF) for the terms first in order to arrive at an answer.

Eg:

Factorise each of the following:
i) 3p + 6
ii) 8a2 - 6ab
iii) ab + ac + bd + cd

Solution:

i) 3p + 6 ( 3 is the HCF)
= 3(p + 2)

ii) 8a2 - 6ab (2a is the HCF)
= 2a(4a - 3b)

iii) ab + ac + bd + cd
= a(b + c) + d(b + c)
= (b + c) (a + d)

Factorisation is also done by using the difference of two squares:

(a2 - b2) = (a + b) (a - b)

or by your knowledge of perfect squares:

a2 + 2ab + b2 = (a + b)2
a2 - 2ab + b2 = (a - b)2

Eg:

Factorise 4p2 - 25q2

Solution:

4p2 - 25q2
= (2p + 5q) (2p - 5q)

*********************
Factorise the following:

a. 10a + 15 = 5(2a + 3)

b. 12ab - 18b2 = 6b(2a - 3b)

c. 4mn + 12mn2 = 4mn(1 + 3n)

d. 9x2 - 64y2 = (3x + 8y) (3x - 8y)

e. 4p2 - 100q2 = 4(p + 5q) (p - 5q)

f. 12a2 - 48b2 = 12(a + 2b) (a - 2b)

g. x2 + 6xy + 9y2 = (x + 3y)2

h. 3p2 + 6pq + 3q2 = 3(p + q)2

i. a2 + ab + 3a + 3b = (a + 3) (a + b)

j. mk - m2 + 4k - 4m = (m + 4) (k - m)

k. (a - 7)2 - 100 = (a + 3) (a - 17)

ALGEBRA I

ALGEBRA

Friday, 13 April 2012

MASA ITU EMAS..(!_!)
APA PANDANGAN CIKGU SEKALIAN??..(",)

POST-MORTEM UJIAN SARINGAN SATU 2012
BAGI TAHUN 6 DI SK LEMAL, PASIR MAS, KELANTAN

SUBJEK MATEMATIK

Jumlah calon yang menduduki Ujian Bulan Februari 2012 bagi Tahun 6 ialah seramai, 17 orang murid yang mendapat A iaitu sebanyak 16.3%. Murid yang mendapat B seramai 32 orang dan C seramai 26 orang. Jumlah murid yang gagal ialah seramai 29 orang iaitu 27.9%, dengan D seramai 16 orang dan E seramai 13 orang. Pencapaian menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan pencapaian TOV. Keadaan ini adalah disebabkan oleh kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada setiap kelas.


KEKUATAN
Ø  80% murid dapat mengenal, menyebut dan menulis nombor dalam angka dan perkataan.
Ø  Murid dapat menambah/menolak secara spontan
Ø  75% murid menguasai fakta asas tambah, tolak darab dan bahagi.
Ø  Guru yang mengajar subjek matematik adalah yang berpengalaman dan bermotivasi.
Ø  Guru berkebolehan dalam penggunaan ICT dan dapat menggunakan perisian interaktif yang dibekalkan oleh kementerian.
Ø  Pengembelengan tenaga daripada guru dan sokongan padu daripada ibu bapa dalam pemantauan kerja rumah turut menyumbang kepada pencapaian prestasi yang tinggi.

KELEMAHAN
Ø  Masih ada segelintir murid yang tidak dapat membaca dan menulis dengan baik menyebabkan mereka tidak dapat menulis nombor dalam perkataan.
Ø  Sebilangan murid tidak dapat menguasai fakta asas tambah dan tolak dengan lancar.
Ø  Sebilangan murid tidak memahami arahan dan kehendak soalan kerana tidak boleh membaca.
Ø  Murid lemah dalam operasi darab yang melibatkan dua nombor empat digit dan dua digit atau tiga digit.
Ø  Murid tidak mahir untuk menyamakan penyebut pecahan dalam operasi tambah dan tolak. Murid tidak mahir menukarkan unit/formula dalam soalan matematik.
Ø  Murid mengalami kesukaran dalam soalan penyelesaian masalah kerana tidak dapat mentransformasikan ayat dalam perkataan ke ayat matematik.
Ø  Murid sukar menyelesaikan operasi bahagi melibatkan pembahagian dua digit.
Ø  Purata keramaian murid yang melebihi 40 orang dalam satu kelas menyukarkan guru menumpukan perhatian kepada murid yang mempunyai masalah dalam pembelajaran.
Ø  Segelintir murid yang tidak bermotivasi  yang tinggi dan malas untuk menyiapkan kerja rumah dan ini menyebabkan mereka gagal kerana tidak mempunyai latihan yang mencukupi.
Ø  Murid masih lagi lemah dalam membuat penukaran unit.
Ø  TOV murid yang rendah menyebabkan terpaksa mengambil masa untuk tingkatkan prestasi.
Ø  Pendedahan terhadap soalan berbentuk peperiksaan masih lagi kurang.
Ø  Murid tidak dapat kaitkan dengan pembelajaran yang lepas.

STRATEGI
Ø  Memperbanyakkan latihan/latih tubi bagi pelajar kelas teratas.
Ø  Mengadakan kelas intensif siang dari awal tahun lagi.
Ø  Memulakan kelas dengan mengadakan sesi soal-jawab secara spontan berkaitan fakta asas.
Ø  Mengadakan sistem ganjaran bagi murid yang berjaya.
Ø  Memberikan ceramah motivasi untuk murid dan ibu bapa.
Ø  Mengadakan bahan Bantu mengajar yang menarik dan mencukupi bagi membina aliran pembelajaran murid.
Ø  Mewujudkan sudut/galeri matematik di sekolah dan di setiap kelas dan memastikan berfungsi dengan baik.
Ø  Murid mesti mempunyai buku nota bagi mencatat istilah atau perkataan yang tidak difahami.
Ø  Menyediakan senarai semak murid yang lemah bagi tindakan yang selanjutnya.
Ø  Mendapatkan buku-buku rujukan dan latihan yang bermutu untuk kegunaan guru dan murid.
Ø  Mewujudkan fakta-fakta asas darab di sekitar kawasan sekolah.
Ø  Mengadakan solat hajat bagi murid dan ibu bapa.
Ø  Program Bijak Sifir.
Ø  Mengadakan jadual belajar harian.